دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1391 
1. نقش خرد بشری در تفسیر قرآن به قرآن

صفحه 3-24

سید حسین همایون مصباح


2. مبانی معرفت‌شناختی «شبستری»

صفحه 25-46

سید محراب‌الدین کاظمی


3. اجتهاد و نو اندیشی دینی

صفحه 47-94

سید عباس صالحی